سفارش اثر هنری دلخواه شما

هنرآقا تجلی خیال واقعیت رویا

بزن بریم

0$

خرید موفقیت آمیز ، سفارش به سبد خرید شما اضافه شد. به صفحه خانه برگردید و سبد خود را تسویه کنید!

پادکست

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

پرتره

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

مدادرنگی

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 20 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

توضیحات کار


توضیحات مشتری ذکر شود کارها تا 3 بار برای مشتری ادیت می شوند.


تم رنگی مورد نظر


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

توضیحات کار

توضیحات مشتری ذکر شود کارها تا 3 بار برای مشتری ادیت می شوند.


هرچیزی که به عکس اضافه شود

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس برای ادیت

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

تخمین هزینه

متن خود را برای تخمین هزینه وارد کنید. در اسرع وقت کارشناسان ما قیمت را به شما اعلام میکنند

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 7 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 4 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 7 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آبرنگ

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 15 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

توضیحات کار


توضیحات مشتری ذکر شود کارها تا 3 بار برای مشتری ادیت می شوند.


تم رنگی مورد نظر


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 6 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

نوع کار

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

خودکار رنگی

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 7 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

رنگ روغن

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

آپلود عکس

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

حرف آخر

هنر دوست عزیز! حداکثر زمان آفریده شدن اثر 7 روز می باشد و بعد از آن برای شما ارسال میگردد


حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

سیاه قلم

حداقل یک گزینه را انتخاب کنبد

گام بعد

قیمت نهایی

سفارش شما

خلاصه سفارش

شرح اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف
مجموع :

سفارش اثر هنری من